Consulta pública de caràcter previ a la modificació del POUM núm. 14 en l’àmbit de l’aeròdrom

Amb data 2 d’octubre de 2016 va entrar en vigor la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPAC) que en el seu article 133 regula la participació de la ciutadania, les persones i les organitzacions afectades en el procediment d’elaboració de les normes amb rang de llei i reglaments i disposa que amb caràcter previ a l’elaboració de la norma, se substanciarà una consulta pública a través d’aquest portal web, en la que es sol·licitarà l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma. És per això que l’Ajuntament de Castelló d’Empúries informa de la consulta pública de caràcter previ a la modificació del POUM núm. 14 en l’àmbit de l’aeròdrom. L’objectiu és crear un sector on es puguin fer totes les activitats lligades a l’aeròdrom, ja siguin incloses als usos comercial, sociocultural, industrial i tallers o de l’oferta de serveis com l’hostaler i l’hoteler.

Aquesta proposta de modificació tindrà per objecte la introducció de l’ús hoteler i la introducció d’un límits en el repartiment dels percentatges  parcials corresponents als diferents sistemes :  viari, espais lliures i equipament sense que en cap cas la suma total d’aquests percentatges pugui ser inferior al 45% previst en el planejament. Els suggeriments o observacions que es vulguin aportar al respecte s’hauran d’enviar en el termini de deu dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació de l’aprovació de la consulta prèvia a l’elaboració o modificació d’una ordenança o reglament. Caldrà que les propostes es facin arribar a l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, de forma presencial o per internet, a través del Registre General d’Entrada de documents per tal que quedin correctament identificades i amb garanties que s’han presentat dins dels terminis establerts.

TAMBÉ ET POT INTERESSAR