A+ A A-

EL CONSELL COMARCAL HA REALIZAT UN ESTUDI PER MILLORAR LA GESTIÓ DELS RESIDUS EN ELS POLÍGONS INDUSTRIALS

Les empreses demanen una reducció de taxes, afavorir la creació

de sinèrgies entre elles i més assessorament tècnic en aquest àmbit

En el marc del projecte de “Millora de la competitivitat de les empreses ubicades en els polígons industrials de l'Alt Empordà i fer-los atractius per a futurs inversors”, promogut pel Consell Comarcal, es va detectar que el sistema de recollida de residus és diferent segons el tipus de municipi, així com també varia la gestió que es realitza de cada deixalleria en funció de si és tracta de la comarcal o la d’abast municipal.

 

És per aquest motiu que des del Consell Comarcal es va considerar necessari dissenyar un pla d'acció en aquest àmbit i en qual es tinguin en compte des d’una correcta gestió dels residus fins a una possible gestió agrupada per part de les empreses que permetin minimitzar els costos en la recollida, tot plegat dins del marc del Pla Estratègic en l'àmbit del desenvolupament econòmic local i l'ocupació a l'Alt Empordà. Aquesta diagnosi s’ha pogut dur a terme gràcies al suport econòmic de la Diputació de Girona.

 

En el treball previ es va constatar que els diferents sistemes de recollida que existeixen en l’àmbit local generen unes grans desigualtats en quant a les possibilitats de gestió dels residus depenent de la població on es troba instal·lada l’empresa. Alguns municipis ofereixen un servei similar al "porta a porta" per als residus als polígons, d'altres disposen de contenidors ubicats en la via pública, algunes empreses s'encarreguen elles mateixes de la gestió mitjançant la contractació de serveis externs i fins tot en alguns casos es fan servir les deixalleries municipals per determinats residus assimilables als domèstics, mentre que en d'altres aquest servei no és apte per a empreses.

 

RADIOGRAFIA I NECESSITATS DETECTADES

 

L'objectiu principal de l’estudi que s’ha realitzat era elaborar una diagnosi dels residus que es generen a les empreses dels polígons industrials de la comarca, per dissenyar un pla d’acció que tingui en compte una possible gestió agrupada i suposi una millora ambiental i econòmica. D’entrada s’ha elaborat una primera radiografia del tipus de polígon i de les empreses, així com volums i tipologia de residus que generen. S’ha obtingut informació de com gestionen actualment els residus per tal de detectar problemàtiques i potencialitats en cada cas. Finalment es dissenyarà un pla d'acció per a la gestió de residus enfocat a optimitzar la gestió dels residus assimilables a domèstics.