Es reactiven els terminis de les quotes de fraccionament i ajornament

A l’Ajuntament de Castelló d’Empúries es reactiven els terminis de les quotes de fraccionament i ajornament amb l’aprovació del nou calendari fiscal. Recordem que es continua mantenint la possibilitat de sol·licitar fraccionaments i ajornaments, sense interessos de demora fins a final de l’exercici.
A partir del dia 14 de març, amb la declaració de l’estat d’alarma, van quedar suspesos tots els terminis del calendari fiscal de 2020 aprovats pel Govern Local en data 25 de novembre de 2019. D’aquesta manera, es van paralitzar les quotes de fraccionament i ajornaments aprovats fins a la data així com les sol·licituds presentades a l’efecte. En data 7 de maig es va aprovar en Junta de Govern Local la modificació del calendari fiscal i per tant, els nous terminis de cobrament dels padrons municipals que havien quedat suspesos es reprenen amb aquestes noves dates de venciment i fraccionament. Recordem que es continua mantenint la possibilitat de sol·licitar fraccionaments i ajornaments, sense interessos de demora fins a final de l’exercici, o fins a 24 mensualitats al tipus d’interès que determina la normativa vigent, respecte als rebuts d’impostos i taxes de cobrament periòdic. El nou calendari fiscal per a l’exercici 2020 queda així: 1. TAXES I ARBITRIS MUNICIPALS (escombraries) Del 4 febrer al 31 de juliol 2. IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA (IVTM) Del 2 de març al 31 de juliol Rebuts domiciliats: 6 de juliol 3. TAXES SERVEIS CEMENTIRI Del 2 de març al 31 de juliol Rebuts domiciliats: 6 de juliol 4. IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI), de naturalesa urbana no domiciliats De l’11 de maig al 16 de novembre Rebuts domiciliats: amb fraccionament 60% 1 de setembre 40% 16 de novembre 5. IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA RÚSTICA De l’11 de maig al 16 de novembre Rebuts domiciliats: 1 de setembre 6. TAXA PER OCUPACIÓ VIA PÚBLICA (MERCATS) De l’11 de maig al 16 de novembre Rebuts domiciliats: 1 de setembre 7. IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE) i TAXES i ARBITRIS DE LOCALS COMERCIALS i INDUSTRIALS Del 13 de juliol al 15 de desembre Rebuts domiciliats: 2 de novembre

EL MÉS LLEGIT A CASTELLÓ