Castelló comença a preparar les bases del Pla Local de Joventut

L’Ajuntament de Castelló d’Empúries comença a plantar les bases per dissenyar el nou Pla Local de Joventut, una eina que ha de definir les polítiques socials, adreçades als joves, dels propers anys.
L’Ajuntament de Castelló d’Empúries comença a plantar les bases per dissenyar el nou Pla Local de Joventut que ha de definir les polítiques socials, adreçades a joves, dels propers anys. El Pla Local de Joventut (PLJ) és un document que vol recollir la realitat del municipi on es consideri la visió dels i les joves per dissenyar polítiques de joventut integrals i transformadores. Un full de ruta que posa en el cistell necessitats i objectius, dissenya accions concretes per traçar un camí que aporti la millora de les condicions del municipi i les persones que hi viuen. La participació i la visió del col·lectiu jove en el disseny del PlJ en tots els seus estaments, és imprescindible. El Pla Local es planteja per tal de viure en un municipi on es consideri la visió dels i les joves i el dret a viure una joventut plena, una emancipació digne, amb una consciència comunitària consolidada i representativa. S’adreça a tota la població en general però fent un especial esment a Joves a partir de 12 anys que ja vagin als Instituts, també hi ha moltes accions per a infants i les seves famílies, per a enfortir la comunitat. El Pla Local de Joventut té diferents etapes: Primer l’etapa de diagnosi de la realitat juvenil al municipi. Consisteix en desenvolupar la diagnosi de la realitat juvenil i treballar la part de consulta dels i les joves. Aquesta setmana comencen les Taules de treball sectorials i duraran tot el mes de març, fins arribar a les taules de joves més cap a la primavera. També es llançarà una enquesta per a tothom, per tenir més informació sobre el col·lectiu jove al municipi. Després arribarà l’etapa de decisions per a exposar resultats i vincular-los a les propostes. I finalment l’etapa d’implementació per a desenvolupar les propostes a partir de la diagnosi, les taules de treball i les aportacions del col·lectiu jove. Aquest PlJ està adreçat a joves del municipi, que hi vulguin participar, de tots els perfils que sigui possible, de qualsevol procedència, condició, edat, religió, pensament, barri etc. Només cal que visqui a Castelló o participi d’alguna entitat o activitat. La clau de la credibilitat d’aquest PLJ és que hi participin quant més joves i de perfils diferents millor amb l’objectiu de cercar en la diversitat els objectius comuns, en una comunitat sense desatendre les necessitats individuals ni els col·lectius menys representats i/o afavorits. També hi participaran Tècnics/es, professionals de qualsevol àmbit que d’alguna manera intervenen en la vida dels infants i/o joves dins el municipi, polítics/es, capaços d' entomar les decisions preses en els processos engegats. Amb voluntat de defensar els resultats i implementar la transversalitat dins l’Ajuntament, amb la mirada del procés del Pla Local de Joventut i les entitats, sobretot les juvenils. La seva condició de joves organitzats els atorga un paper rellevant en el procés. Han d’ajudar a motivar i treure conclusions amb un valor afegit.